اخذ موافقتنامه

اخذ موافقتنامه احداث مولد مقياس كوچك با ظرفيت 25 MW 

از شركت برق منطقه  اي تهران